اساتید زبان

فرانسه

آتنا سمنانییان

آتان سمنانییان

مدرس زبان فرانسه کودکان

متولد 1363 / متاهل

سوابق تحصیلی : کارشناس ادبیات فرانسه

مهارتها : 1-دارای مدرک آموزش زبان فرانسه از موسسه علوم و فنون کیش

2-دارای مدرک آموزش زبان فرانسه به کودکان از دانشگاه الزهرا

3-مسلط به زبان انگلیسی

سوابق شغلی : مدرس اموزشگاه علوم و فنون کیش به مدت 10 سال

مدرس کودکان به مدت 4 سال